Privacystatemtent

ZIE Expertise B.V. (hierna: “ZIE”) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. ZIE gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
ZIE verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die via communicatie en  correspondentie (ook telefonisch) aan ZIE worden verstrekt. ZIE zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor ZIE noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede verstaan het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen of monitoringen van en aan het gebouw waarvan personen eigenaar of gebruiker zijn. Ook het verzenden van nieuwsbrieven is hieronder begrepen. Uiteraard zal ZIE de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


Bewaartermijn
ZIE zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Na 7 jaar worden alle persoonsgegevens die wij hebben verkregen voor het uitvoeren van onze inspectie werkzaamheden van onze servers verwijderd.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ZIE te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. ZIE zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. 

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende
toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
ZIE verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Cookies
ZIE maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ZIE gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat ondermeer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Google Analytics
ZIE maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Wijziging privacy statement

ZIE behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.
April 2020